محمدرضا جوادی محب

منو

گلبانگ عشق

آخرای سال ۱۳۹۶ امسالم گذشت✅ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ? ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ? ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ? ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ? ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ…
در کنار خطوط سیم پیام خارج از ده دو کاج روئیدند سالیان دراز رهگذران آن دو را چون دو دوست…
پاهایت را بگذار اینجا… درست روی قلبم… ببخش مرا … چیز دیگری نداشتم که فرش قدومت کنم … آهسته قدم…