محمدرضا جوادی محب

منو
در کنار خطوط سیم پیام خارج از ده دو کاج روئیدند سالیان دراز رهگذران آن دو را چون دو دوست…
گفتم : چقدر احساس تنهایی می‌کنم …! گفت : من که نزدیکم (بقره/۱۸۶) گفتم : تو همیشه نزدیکی؛ من دورم……