محمدرضا جوادی محب

منو

عذر خواهی همیشه بدان معنا نیست که تو اشتباه کرده‌ای و حق با دیگری است.گاهی عذر خواهی بدان معناست که آن رابطه بیش از غرورت برایت ارزش دارد.

apologies2-javadimoheb.irنهادینه کردن فرهنگ عذرخواهی درجامعه به فرهنگ سازی جدی نیازدارد. عموماً افراد به خصوص آنهایی که پست و مقام مهمی دارند فکر می کنند عذرخواهی کردن از شأن و منزلت و قدر و مقامشان میکاهد. با این وجود هر چند عذر خواهی در اسلام نیز به دلجویی و عذرخواهی توصیه شده، عذر خواهی و دلجویی از مردم و در صورت لزوم استعفا، از مسئولیت نشان دهنده فرهنگ والای یک شخص می باشد ، من شما رو به عذر خواهی کردن در صورت اعمال اشتباه دعوت می کنم !

دسته :  شخصی

دیدگاه ها