محمدرضا جوادی محب

منو

اجر شهید

شخصى خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض کرد : همسرى دارم که به هنگام ورود به خانه به استقبالم مى آید و به هنگام خروج بدرقه ام می کند.

هنگامى که مرا اندوهـناک یافت در تسلیت من می گوید : اگردرباره رزق و روزى مى اندیشى غصه نخور که خدا ضامن روزى است و اگر در امور آخرت مى اندیشى خدا اندیشه و اهتمام ترا زیاده گرداند.

پس رسول خدا فرمود : خداى را در این جهان عمال و کارگزارانى است و این زن از عمال خدا می باشد ، چنیـن همســرى نصف اجـر یک شهیـــد را خواهـد داشت!

دسته :  هزار و یک شب

دیدگاه ها