محمدرضا جوادی محب

منو

سنگ قبرم

اولا هرگز از سنگ قبر چینی برای من استفاده نکنید !!! 🙂 بعد از مرگ هم ما رو ول نمیکنن 😐

دوما ؛

بر روی سنگ قبرم ننویسید در جـــــوانی مرد | بنویسید پـیـر شـــــــــــــــده بود پیر جـــــــــوانی

بر روی سنگ قبـــــــــــــرم ننــویسـید تنها بود | بنویسید بهتـــــــــــــــــرین دوستش تنهایی بود

بر روی سنگ قبـــــــــــرم ننـویسید عـــشق در وجود او نبود | بنویسید وجود او عـــــــــشق بود

بر روی سنگ قبــــرم ننـویسید عاشق باران بود | بنویسید بـــــــــــــاران موثر ترین داروی او بود

بر روی سنگ قبرم ننویسید که کــــــم تحمل بود | بنویسید مـشــــــــکلاتش بیش از اندازه بود

بر روی سنگ قبرم ننــــــویسید روزای آخر غمگین بود | بنویسید شاد بود مرگش فرا رسیده بود

بر روی سنـــــــــــگ قبرم ننویسید از دوری یار مرد | بنــــــــــــــــــــویسید از عشـــــــــق یار مرد

بر روی سنـگ قبرم ننویسید که روز تولـــــــــــدش مرد | بنویسید که هـــــــــــــــــرگز متولد نشد

بر روی سنگ قبـــــــــــــــرم ننویسید نامش محمد بود | بنویسید نــــــــــــــــــــــامش دیوانه بود

بر سنــــگ قـــبرم بنویسید خــــسته بود | اهــــل زمیــــــــن نبــود، نمــــــــازش شکسته بــــود

بر سنــــــگ قبرم بنویسیــــــد شیشه بود | تنـــــــها از ایـن نظر که ســــــــــــــراپا شـکسته بود

بر سنگ قبر من بنویســــــــــید پـــــــاک بود | چشــــــــمان او که دائــــــما از اشـک شسته بود

بر سنـــــــــــــگ قبــــــــرم بنویــــــسید این درخت | عمــــــری برای هـــــر تبر و ریشه دسته بود

بر سنگ قبــــــــر من بنـــــــویسید کــل عمـــــــر | پشت دری که باز نمــــــــیشد نشســـته بود

دسته :  شخصی

دیدگاه ها