محمدرضا جوادی محب

منو

همه چی دست خداست

اتشی که نمی سوزاند ابراهیم را

و دریایی که غرق نمی کند موسی را

کودکی که مادرش اورا به دست موج های نیل می سپارد

تا برسد به خانه ی تشنه ی به خونش

دیگری را برادرانش به چاه می اندازند

سر از خانه ی عزیز مصر در میاورد

آیا هنوز هم نیاموختی که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تور را داشته باشند و خدا نخواهد نمی تواند ؟

پس به تدبیرش اعتماد کن

به حکمتش دل بسپار

دسته :  گلبانگ عشق

دیدگاه ها