محمدرضا جوادی محب

منو

همه نوشته های "جــوادی مــحب"

در کنار خطوط سیم پیام خارج از ده دو کاج روئیدند سالیان دراز رهگذران آن دو را چون دو دوست…